Menu

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0809.2/ว65 ลว 12 ก.ค. 2559 เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ก. กลาง แจ้ง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วค...

ก. กลาง แจ้ง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top