Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.2/ว0666 ลว 30 ม.ค. 2558 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อกฎหมาย วิธีงบประมาณ อปท ข้อกฎหมาย การเบิกจ่ายเงิน อปท ข้อกฎหมาย การพัสดุ อปท

แสดงความคิดเห็น

 
Top