Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: 56 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประสงค์ขอเข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:

แสดงความคิดเห็น

 
Top