Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0893.4/ว1113 ลว 3 มิ.ย. 2559 เรื่อง การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ดำเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชน น...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ดำเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชน นมโรงเรียนซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลไปวางขายในประเทศเพื่อนบ้าน จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้จังหวัดกำชับ อปท. จัดซื้อ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ มท 0893.4/ว950  ลว 17 พ.ค. 2559  พร้อมกำหนดมาตรการสอดส่องดูแลไม่ให้นำนมโรงเรียนไปจำหน่าย 


ดูรายละเอียดหนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top