Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0804.5/ว3069 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง จังหวัดกำชับ อปท.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูรายละเอียดหนังสือรา...กระทรวงมหาดไทยแจ้ง จังหวัดกำชับ อปท.ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียดหนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top