Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งขอหารือ ... หนังสือ มท 0617/1120 ลว 10 ก.พ. 2557 เรื่อง หารือแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีมีผู้ประสบภัยอัคคีภัยเพียงครอบครัวเดียว
ดูรายละเอียดเอกสารราชการ



Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top