Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งข้อหารือกรณีมีผู้ประสบภัยอัคคีภัยเพียงครอบครัวเดียว
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งขอหารือ ... หนังสือ มท 0617/1120 ลว 10 ...


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งขอหารือ ... หนังสือ มท 0617/1120 ลว 10 ก.พ. 2557 เรื่อง หารือแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีมีผู้ประสบภัยอัคคีภัยเพียงครอบครัวเดียว
ดูรายละเอียดเอกสารราชการแสดงความคิดเห็น

 
Top