Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง หนังสือ มท 0808.4/ว5063 ลว16 ธ.ค. 2554 เรื่อง ซักซ้อมค...


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง หนังสือ มท 0808.4/ว5063 ลว16 ธ.ค. 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน
ดูรายละเอียดเอกสารราชการแสดงความคิดเห็น

 
Top