Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0891.3/ว2615 ลว 12 พ.ค. 2559 เรื่อง การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง  การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค... โดยให้ท้องถิ่นทราบแล...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค... โดยให้ท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการ
1. จัดทีมพ่นเคมีควบคุมโรคตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในทีมพ่นเคมีควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดูรายละเอียดเอกสารราชการแสดงความคิดเห็น

 
Top