Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.9/ว4 ลว 1 เม.ย. 2559 เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง  การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำห...

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง  การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top