Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว40 ลว 27 เม.ย. 2559 เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง  การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งใ...

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง  การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top