Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว36 ลว 22 เม.ย. 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  แจ้ง การแต่งตั้งผู...

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง การแต่งตั้งผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งประเภทเดียวกัน ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือใกล้เคียงที่สูงกว่า ตามบัญชี 4
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top