Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว6602 ลว 25 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทย แจ้ง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเ...

กระทรวงมหาดไทย แจ้ง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด ตามหนังสือ มท 0808.2/ว2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด นั้น มีเจตนารมณ์ มิได้เป็นการห้าม อปท สนับสนุนกิจกรรมของวัดแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีปรากฎข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบยังมีปัญหาด้านกระบวนการใช้จ่ายเงินในทางปฎิบัติ... จึงจำเป็นต้องระงับเงินอุดหนุนวัด จาก อปท เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท บังคับใช้ต่อไป
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top