Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง  การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุด...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด เนื่องจาก สตง มีข้อทักท้วงการอุดหนุนวัด โดยเห็นว่าโครงการที่วัดขอเงินอุดหนุนไม่ใช่ภาระกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท และวัดยังไม่มี ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ อาจนำไปสู่การทุจริตได้ ประกอบกับขณะนี้มหาดไทยอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบเงินอุดหนุน จึงระงับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่วัดจนกว่าจะมีระเบียบเงินอุดหนุนของ อปท กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top