Menu

ผู้ให้การสนับสนุน


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด เนื่องจาก สตง มีข้อทักท้วงการอุดหนุนวัด โดยเห็นว่าโครงการที่วัดขอเงินอุดหนุนไม่ใช่ภาระกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท และวัดยังไม่มี ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ อาจนำไปสู่การทุจริตได้ ประกอบกับขณะนี้มหาดไทยอยู่ระหว่างยกร่างระเบียบเงินอุดหนุน จึงระงับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่วัดจนกว่าจะมีระเบียบเงินอุดหนุนของ อปท กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top