Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว2086 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแ...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดแนวทางคือ 
1 ให้ อปท เร่งดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้ สภาท้องถิ่นอนุมัติแล้วดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2559
2 ให้ อปท พิจารณาการจ่ายเงินสะสมตาม หลักเกณฑ์ของหนังสือ มท 0808.32/ว1438 ลว 10 มี.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระมัดระวังโครงการ กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นข้อห้ามหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน การจัดหารถยนต์ส่วนกลาง เช่น รถกระบะ รถตู้โดยสาร รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ เป็นต้น ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top