Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0893.3/ว1658 ลว 22 มี.ค. 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครอง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย...

กรมส่งเสริมการปกครอง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พร้อมแนบเอกสาร รูปแบบแบบฎีกาการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. จำนวน 2 ชุด
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top