Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0893.3/ว1316 ลว 4 มี.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่ว...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1 กำหนดห้วงเวลา รายละเอียดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ
2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาการศึกษา ฯ
3 การนำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ไปสู่การปฎิบัติ
4 การกำกับดูแล
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top