Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0891.3/ว498 ลว 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ดังนี้ ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ดังนี้
1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
2 เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์ พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top