Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.3/ว439 ลว 2 มี.ค. 2559 เรื่อง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่...

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top