Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว25 ลว 7 มี.ค. 2559 เรื่อง การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  แจ้ง การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ...

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  แจ้ง การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง โดยได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top