Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว22 ลว 1 มี.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำ...

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) โดย 
1 ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีมติให้แจ้งซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ให้ครอบคลุมประเด็นภาระค่าใช้จ่าย
2 ขอความร่วมมือ อปท เร่งรัดปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
3 ในปีงบประมาณ 2559 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล จึงขอให้ อปท และคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
4 ขอให้รายงานผลการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 9 เมษายน 2559 ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top