Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.32/ว1438 ลว 10 มี.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหา...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า อปท มีหน้าที่ จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบัน อปท มีเงินสะสมเพียงพอที่นำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ มท การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ดำเนินการดังนี้
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top