Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว 31 มี.ค. 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โด...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม...  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.เป็นโดยความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลระยะสั้น รวมทั้งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการ ให้ขยายไปถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้กำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีตกลงราคา  ครั้งหนึ่งไม่เกิน       500,0000   บาท
- วิธีสอบราคา  ครั้งหนึ่งเกิน       500,0000   บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000   บาท
- วิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งเกิน       500,0000   บาท ให้ทำเฉพาะ ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 17,18

ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top