Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ...

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ... ประกาศนี้ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 ท้ายประกาศนี้แทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ในระยะเริ่มแรกให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 ในระหว่างที่ไม่มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 เมษายน 2559) ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นยังคงได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน บัญชี 4 ไปพลางก่อน     ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top