Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.2/ว0875 ลว 12 ก.พ. 2559 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประม...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558  เนื่องจาก พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกันขึ้นมาใหม่
...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top