Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทย แจ้ง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ  โดยกำหนดหลักเ...

กระทรวงมหาดไทย แจ้ง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ  โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสัญญาของ อปท. ดังนี้
1 การบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
2 เก็บเอกสารสัญญาไว้เพื่อการตรวจสอบ และให้หัวหน้า จนท.พัสดุควบคุมการจัดเก็บเอกสาร
3 การตรวจสอบกลุ่มตัวอย่าง ให้กรรมการตรวจรับฯ ตรวจเฉพาะความถูกต้อง ส่วนการตรวจความครบถ้วน ให้ตรวจพัสดุทั้งหมดที่ผู้ขายส่งมอบในครั้งนั้น
4 ให้ อปท. จัดให้มีการบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดให้เก็บให้เป็นระบบ   ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top