Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: การรักษาความลับของทางราชการ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
1 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544     (ดูเอกสาร) 2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วย...1 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544   (ดูเอกสาร)
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 25444 (ดูเอกสาร)
3 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
(ดูเอกสาร)   

แสดงความคิดเห็น

 
Top