Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1 บท...

คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
1 บททั่วไป
2 ชั้นความลับ
3 การทะเบียน
4 การดำเนินการ
5 บทเฉพาะการ
6 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
7 สิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
8 ตัวอย่างประกอบ
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

ที่มา http://www.rta.mi.th/data/Adviec/adviec44.html
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top