Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำห...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดเอกสารประกอบด้วย
1 ทะเบียนรับ
2 ทะเบียนส่ง
3 ทะเบียบควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ
4 ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ
5 ใบตอบรับ
6 บันทึกการยืม
7 ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ




  

แสดงความคิดเห็น

 
Top