Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 มีรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่มีคำสั่งไม่ให้เ...

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 มีรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐ มีชั้นความลับเป็น ลับ ลับมาก ลับที่สุด คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน และได้กำหนดให้มีแบบเอกสาร (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544)...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top