Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.3/ว71 ลว 12 ม.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน โดยกำหนดให้ปลัดองค์การบริห...

ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน โดยกำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา ระดับ 10 ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 14,500 บาท ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top