Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.3/ว168 ลว 20 มกราคม 2559 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ อปท. ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเดียวกับที่กระทรวงการคลังประกาศ ได้ยื่นขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ต่อ ก.จังหวัด ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top