Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว12 ลว 20 มกราคม 2559 เรื่อง หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณส...

สำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้มีมติเกี่ยวกับการยกเว้นคุณสมบัติการศึกษา ในกรณีที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ได้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตำแหน่งใดแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการยกเว้นคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเช่นเดียวกัน ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top