Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว0091 ลว 7 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยแจ้งว่า ตามป...

กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยแจ้งว่า ตามประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) กำหนดให้ อปท. เข้าระบบแท่ง ในวันที่ 1 มกราคม 2559 มท. พิจารณาแล้วเห็นควร ให้ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้รับ ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในอัตราเดิมไปพลางก่อนจนกว่าระเบียบที่ มท. แก้ไขอยู่จะมีผลใช้บังคับ
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top