Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0804.3/ว941 ลว 6 พ.ค. 2551 เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชก...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มีข้อแนะนำให้ อบต. แก้ไขปัญหาในระหว่างที่ไม่ได้มีการแก้ไข พรบ. สภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล 2535   ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top