Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม  สำหรับใ...

บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม  สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย
1 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการ อบจ ดูเอกสาร 
2 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดูเอกสาร
3 บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดูเอกสาร

  

แสดงความคิดเห็น

 
Top