Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4) 
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือ สำนักงาน  ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ...

หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4) ...  เรียน ประธาน ก.จ.จ, ก.ท.จ. ก.เมืองพัทยา และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด  โดยมีเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้
1 สำเนาประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน    และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)
2 สำเนาประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ
   อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4) 
3 สำเนาบัญชีอัตราเงินเดือนฯ
4 สำเนาบัญชีอัตราค่าจ้าง
5 สำเนาบัญชีอัตรากำหนดค่าจ้าง ขั้นต่ำ - ขั้นสูงฯ
                                    6 บัญชีรายละเอียดการปรับเงินเดือนฯ                                                 
                                    ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top