Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.5/ว61 ลว 29 ธ.ค. 2558 เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือ มท 0809.5/ว61 ลว 29 ธ.ค. 2558 เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักง...

หนังสือ มท 0809.5/ว61 ลว 29 ธ.ค. 2558 เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการข้าราชการกลางและพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบกำหนดบัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และตำแหน่งที่มีลักษณะเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top