Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว136 ลว 29 ธ.ค. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
                                                    หนังสือ มท 0809.2/ว136 ลว 29 ธ.ค. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ...

                                                   
หนังสือ มท 0809.2/ว136 ลว 29 ธ.ค. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด้วยคณะกรรมการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและรดับตำแหน่งเป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่ง ในระบบแท่ง ซึ่งจะมีผลบังใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559  พร้อมได้แนบ ประกาศ ก.กลาง ทั้ง 3 ก. พร้อมเอกสารฉบับนี้ ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top