Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว132 ลว 28 ธ.ค. 2558 เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือ มท 0809.2/ว132 ลว 28 ธ.ค. 2558 เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมกา...

หนังสือ มท 0809.2/ว132 ลว 28 ธ.ค. 2558 เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)มีมติไม่เห็นชอบขยายเวลาบังคับระบบจำแนกตำแหน่ง สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2558 เห็นว่าในระยะเริ่มแรกจำเป็นต้องแก้ไขแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการ  จึงมีมติเห็นชอบ ระงับเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top