Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: เอกสาร สตง "คุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา"
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
เอกสารโครงการสมนาทางวิชาการ เรื่อง คุยกันเปิดอกทกกันทุกปัญหา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การแ...
เอกสารโครงการสมนาทางวิชาการ เรื่อง คุยกันเปิดอกทกกันทุกปัญหา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและแนวทางร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีเนื้อที่สำคัญ ได้แก่ การงบประมาณ การเบิกจ่าย การพัสดุ ...  
ดูรายละเอียด เอกสารวิชาการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top