Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: เอกสารความรู้ "กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว"
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
เอกสารประกอบความรู้ จากสำนักงาน ป.ป.ช. นำเสนอ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิด...
เอกสารประกอบความรู้ จากสำนักงาน ป.ป.ช. นำเสนอ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว) พ.ศ. 2542 ได้นำเสนอ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมาย การฮั้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร  นิยามสำคัญ   ต่าง ๆ เช่น การเสนอราคา หน่วยงานของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษ ตัวอย่างการกระทำผิด  กระบวนการกล่าวหาร้องเรียนเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายนี้  โดย กล้านรงค์ จันทิก ...  
ดูรายละเอียด เอกสารความรู้

แสดงความคิดเห็น

 
Top