Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือคำพิพากษาน่ารู้้ : คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคุณสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีเนื้อหาแบ่งเป็น 1...

หนังสือคำพิพากษาน่ารู้้ : คดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคุณสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีเนื้อหาแบ่งเป็น 12 กลุ่มคดี ได้แก่ กลุ่มคดี การพ้นจากตำแหน่ง การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญญาทางปกครอง จัดซื้อจัดจ้าง ความผิดทางละเมิด อายุความละเมิด ความหมายของเจ้าหน้าที่ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร วินัย บริหารงานบุคคล พรบ. ควบคุมอาคาร พรบ. การสาธารณสุข ...
ดูรายละเอียด หนังสือ
  
 แหล่งที่มา kpi.ac.th  

แสดงความคิดเห็น

 
Top