Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2558 (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงิน...
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ...  
ดูรายละเอียด ประกาศ

แสดงความคิดเห็น

 
Top