Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.5/ว52 ลว. 13 พ.ย. 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) 
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือด่วนที่สุด สำนักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) เ...
หนังสือด่วนที่สุด สำนักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) เรียน ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ., และ ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทุกจังหวัด ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้กำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง และมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 ...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top