Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.3/ว2482 ลว. 13 พ.ย. 2558 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือสำนักงาน กถ ที่ มท 0809.3/ว2482 ลว. 13 พ.ย. 2558 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงา...







หนังสือสำนักงาน กถ ที่ มท 0809.3/ว2482 ลว. 13 พ.ย. 2558 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล เรียน ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด  ด้วย ก.ท.จ. ต่าง ๆ ได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกรณีหัวหน้าส่วนราชการ (เดิม) รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ เนื่องจากการปรับขนาดเทศบาล หรือยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ ...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top