Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว98 ลว. 30 ก.ย. 2558 เรื่อง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือราชการ สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียน...หนังสือราชการ สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ทุกจังหวัด เรื่อง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2558 ได้มีมติ ตอบข้อหารือ กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัยประกาศ คสช. ที่ 85/2557...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top