Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว97 ลว. 30 ก.ย. 2558 เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือราชการ สำนักงาน ก.อบต. โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียน ประธาน...หนังสือราชการ สำนักงาน ก.อบต. โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้น จังหวัดพระนครศรีอยุทธา จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย กรณีปรากฎข้อหารือแนวปฏิบัติกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามนัยประกาศ คสช. ที่ 85/2557...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top