Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว6607 ลว 4 พ.ย. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือราชการจากกระทรวงมหาดไทย  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยแจ้งซักซ้อมความเข้าใจ (หนังสืออ้าง...หนังสือราชการจากกระทรวงมหาดไทย  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เคยแจ้งซักซ้อมความเข้าใจ (หนังสืออ้างถึง) ตาม ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 132 (2) โดยให้ถือว่ากรณีเหตุการณ์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พ.ย. 56 ถึง เดือน พ.ค. 57 เป็นเหตุสุดวิสัย ตามข้อ 139 (2) ซึ่งคู่สัญญาอาจของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการ ตามสัญญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาหรือตกลง เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางได้ยกเว้นผ่อนการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง คู่สัญญาจึงต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถแจ้งเหตุนับวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top