Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดย ปปช
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดย ปปช มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ ...
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดย ปปช มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
วงเงินที่ต้องประกาศ
วิธีการประกาศ
ระยะเวลาที่ประกาศ...  
ดูรายละเอียด คู่มือ

แสดงความคิดเห็น

 
Top