Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำหลักการตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อน บังคับใช้กฎหมายเรื่องเสร็จที่ 680/ 2540 (ตุลาคม 2540)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:

แสดงความคิดเห็น

 
Top